Sommerens klimaaftale og implementering

Passion, faglighed og integritet

Sommerens klimaaftale og implementering

aftale

Kort før sommerferien blev der indgået en klimaaftale for industrien, og kort før juleferien blev lovforslaget med implementering af de aftalte afgiftsændringer vedtaget. Afgiftsændringerne er trådt i kraft med virkning fra 1 januar 2021.

Men hvilke afgiftsændringer er nu trådt i kraft?

Fossile brændsler

Afgiftssatsen på fossile brændsler som naturgas, olie og kul til opvarmningsformål stiger med ca. 10%. Denne stigning betyder, at private forbrugere med naturgas- og oliefyr vil opleve, at det bliver dyrere at opvarme sit hus. Det samme vil virksomheder også opleve, da de ikke kan opnå godtgørelse af energiafgiften på forbrug til rumopvarmning og opvarmning af varmt vand, herunder produktionsafhængig rengøring.

Til gengæld vil afgiftsstigningen ikke få nogen økonomisk påvirkning på virksomhedernes forbrug af fossile brændsler til proces. Momsregistrerede virksomheder er berettiget til godtgørelse af energiafgiften på forbruget til proces, og procesafgiften bliver fastholdt på 4,5 kr. pr. GJ. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne husker at få ændret i deres afgiftsberegninger, så der bliver taget højde for den korrekte procentsats.

For 2021 udgør naturgasafgiften 2,486 kr. pr. Nm3, mens olieafgiften (på fyringsolie) udgør 2,252 kr. pr liter.

El

Elvarmeafgiften nedsættes til 0,4 øre pr kWh for erhvervsdrivende og 0,8 øre pr kWh for private. For private betyder det, at der skal betales fuld elafgift af de første 4.000 kWh og herefter 0,8 øre pr kWh. Dette er dog under forudsætning af, at boligen er registreret som elopvarmet i BBR. Det er værd at bemærke, at denne regel også gælder for sommerhuse.

For momsregistrerede virksomheder betyder det, at der kan opnås fuld elafgiftsgodtgørelse af det samlede elforbrug, med undtagelse af procesafgiften på 0,4 øre pr kWh. Den tidligere sondring mellem procesforbrug med ret til fuld godtgørelse og forbrug til rumvarme, varmt vand og komfortkøling med ret til delvis godtgørelse er derfor fjernet pr 1 januar 2021. Fremover bliver virksomhedernes håndtering af elafgiftsgodtgørelse nemmere, både administrativt og målermæssigt, da godtgørelsen kan regnes direkte på fakturaniveau. Der er derfor ikke længere behov for målerstruktur og anvendelse af standardmetoder.

Ændringerne af elafgiften for erhvervsdrivende betyder også, at der ikke længere skal betales overskudsvarmeafgift af elbaseret overskudsvarme, som fx overskudsvarme fra køleanlæg/kølekompressorer.

For 2021 udgør elafgiften 0,90 kr. pr kWh.

https://www.regeringen.dk/publikationer-og-aftaletekster/klimaaftale-for-energi-og-industri-mv-2020/

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L90/som_vedtaget.htm

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *